Licencja na użytkowanie biznesowych baz danych.


Definicje:

 • Biznesowe bazay danych – rozumie się przez to zbiór utworzony przez licencjodawcę, na który udzielana jest licencja.
 • Licencjodawca – firma Fortunate Group Sp. z o.o. ul. Brochwska 3c, 52-116 Iwiny, NIP: 8971798803, KRS: 0000508940
 • Licencjobiorca – oznacza podmiot, któremu na podstawie i na zasadach określonych w niniejszej Licencji udostępniany zbiór przez licencjodawcę.

Warunki:

 1. Warunkiem legalnego korzystania z Biznesowych baz danych jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej – udzielonej przez Licencjodawcę.
 2. Licencjodawca udziela Klientowi licencji do wykorzystania Biznesowych baz danych w ramach przedsiębiorstwa (podmiotu gospodarczego) Licencjobiorcy na dowolnej ilości komputerów wykorzystując w tym celu dowolne oprogramowanie.
 3. Zabrania się rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczania lub najmu Biznesowych baz danych przez Licencjobiorcę. W tym celu do każdej bazy dołączane są adresy kontrolne przypisane do danego klienta (podmiotu gospodarczego – Licencjobiorcy).
 4. Nabywca Biznesowych baz danych posiada prawo do modyfikacji bazy danych i do wprowadzania w niej zmian, zgodnie z przysługującym mu prawem własności do bazy.
 5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie Biznesowych baz danych, w tym za naruszenie praw własności intelektualnych osób trzecich oraz praw związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych.
 6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość danych zawartych w profilu danego podmiotu gospodarczego, w tym nie gwarantuje, że dostępne w bazach danych informacje są w 100% dokładne, pełne lub aktualne.
 7. Licencjodawca nie ponosi wobec kogokolwiek odpowiedzialności prawnej za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub jakiekolwiek inne szkody związane z wykorzystywaniem danych lub też odnoszeniem się do danych zawartych w Biznesowych bazach danych.
 8. Licencjodawca nie opowiada za treść jakiejkolwiek informacji przesłanej przez Licencjobiorcę lub za treść informacji umieszczonej przez Licencjobiorcę w Biznesowych bazach danych.
 9. Licencjobiorca stający się nowym administratorem zbiorów deklaruje świadomość wykorzystywania baz zgodnie z obowiązującym prawem.

Uprzejmie informujemy, że adresy e-mail zostały pozyskane ze stron internetowych, oficjalnych i ogólnie dostępnych źródeł oraz baz danych. Na mocy nowelizacji ustawy o prawie telekomunikacyjnym (zmiany w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) od 21.01.2013 wysyłanie zapytania o możliwość przesłania oferty na upublicznione adresy jest zgodne z prawem.

Zbiory zarejestrowane w GIODO pod numerem: R003348/15

Wszelkie uzasadnione reklamacje rozpatrujemy do 30 dni.