Regulamin


§1 Obowiązywanie regulaminu

 1. Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej bazy-danych.biz i dotyczy oferowanych usług na tejże stronie.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania aktualnego Regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.

§2 Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Na podstawie przedstawionej na naszej stronie specyfikacji bazy danych Klient składa zamówienie na wybraną bazę. Przesłanie zamówienia powinno odbyć się za pomocą poczty elektronicznej
 2. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się chwilę otrzymania wiadomości e-mail od Klienta w którym wyraża chęć nabycia baz(y) oraz wskazuje produkty które chce nabyć.
 3. Czas realizacji zamówienia trwa do 24 godzin w dni robocze od momentu przyjęcia zamówienia.
 4. Odbiór zamówienia następuje po jego opłaceniu na podstawie elektronicznego zamówienia (wysyłany jest link do zamówionych baz)
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 6. Za opóźnienie w dostarczeniu bazy, jeżeli wynika ono z działania Klienta oraz osób trzecich, nie odpowiadamy.

§3 Licencja

 1. Pełna treść licencji znajduje się na stronie Info o bazach

§4 Opłaty za zamówienie

 1. Wysokość opłat za bazy zostaje ustalona na stronie www
 2. Wysokość opłat może być indywidualnie ustalona z przedstawicielem bazy-danych.biz
 3. Uiszczenie opłaty następuje poprzez przelew należności na wskazane w fakturze konto bankowe.

§5 Odpowiedzialność

 1. Bazy-danych.biz nie zezwala na przekazywanie informacji zawartych w realizacji zamówienia osobom trzecim jeśli nie wyrazi na to pisemnej zgody.
 2. Klient zobowiązany jest do wykorzystania informacji zawartych w realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Bazy-danych.biz nie ponosi wobec kogokolwiek odpowiedzialności prawnej za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub jakiekolwiek inne szkody związane z wykorzystywaniem danych lub też odnoszeniem się do danych znalezionych w bazach danych.

§6 Informacje końcowe

 1. Bazy-danych.biz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach działania i warunkach sprzedaży. Zmiany obowiązują od chwili umieszczenia ich na powyższej stronie.
 2. Baza firm jako produkt elektroniczny nie podlega zwrotom. Wszelkie reklamacje dotyczące aplikacji należy przesłać na adres: info@bazy-danych.biz. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie treści złożonej reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu jej złożenia.
 3. W przypadkach nie opisanych w Regulaminie stosuje się bezpośrednio normy wynikające z postanowień Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. nr 16 poz.93).